Formulario de contacto
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Finalidades do tratamento

A xestión das peticións de información pública recibidas a través deste formulario

Lexitimación para o tratamento

Consentimento inequívoco da persoa interesada

Destinatarios dos datos

Non se prevén

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos